Metoda SMART jednoduše vysvětlena

Pokud jste se někdy setkali s metodou SMART (Specific – konkrétní, Measuarable – měřitelný, Achievable – dosažitelný, Relevant – jak moc je cíl relevantní, Time-bound – časové ohraničení cíle), dost pravděpodobně to bylo v rámci projektového řízení. Nicméně – tato metoda dosažení cílů se perfektně uplatňuje i v rámci marketingu.

Metoda nebo také strategie SMART výrazně zjednodušuje orientaci ve vaší marketingové strategii. Prakticky se jedná o jasnou definici cílů, kterých chcete dosáhnout. Její nejsilnější zbraní je jednoduchost. To znamená, že strategie tvořená metodou SMART musí mít tak jasně a jednoduše definované cíle, že i lidé mimo marketing přesně ví, o čem je řeč.

Specific – Konkrétní

 • Myslete co nejvíce jednoduše
 • Při tvorbě cílů si můžete položit otázky:
  • Čeho chceme vlastně dosáhnout?
  • Proč je to důležité?
  • Kdo je pro splnění cíle důležitý?
  • Já cíl zavislý na nějakcýh zdrojích? Jsou ty zdroje limitované?
  • Tedy – Co, Proč, Kdo a Kde.
 • Je dobré si udělat výcuc všech informací o cílu, který chcete splnit. Každá z těch informací by ještě měla být dodatečně popsána tak jasně, aby tomu opravdu rozuměl úplně každý.
 • Stanovte si jeden hlavní unikátní cíl – více cílů může vyústit ve zmatek.

Measurable – měřitelný cíl

V části konkretizace cíle víme, co přesně potřebujeme a chceme. Nyní je potřeba se zaměřit, jak cíl správně měřít. K tomu používáme:

 • Metriky – jaké jsou naše nejdůležitější KPI
 • Milníky – jaká data jsou pro más nejvíce důležitá (metriky a milníky se dost často překrývají.)
 • Výsledky – jaká je současná situace a jaká je požadovaná změna
 • Budget – s kolika pěnzi disponuji a jak je správně rozložit v projektu.

Achievable – dosažitelnost cíle

Abychom mohli správně nadefinovat v naší marketingové strategii dosažitelnost cíle, musíme se zeptat, zda samotný cíl není moc ambiciózní a na jeho splnění máme dostatek zdrojů – a pokud ne, musíme si je vyžádat. Mezi čtyři důležité faktory pro dosažení cíle patří:

 • Dovednosti: jaké má mít můj tým dovednosti, které vedou k úspěšnému dosažení cíle.
 • Zdroje (finanční): jaká je výše budgetu
 • Omezení: jaká jsou možná rizika a omezení, která by nám mohla bránit v dosažitelnosti cíle.
 • Čas: kolik hodin týdně je potřeba alokovat pro tým.

Relevance cíle

Pokud budete tvořit marketingovou strategii pomocí SMART principu, dost často se setkáte nejdřív s byznysovou strategií. V důsledku jde o to, aby strategie dosažení marketingového cíle byla stále relevantní a šla ruku v ruce s byznysovou strategií.

Stanovení deadlinů

V rámci tohoto kurzu budeme určitě probírat Asanu – nástroj, bez kterého bych svou organizaci času dělal opravdu špatně. Stanovení deadlinů je věc velmi složitá a chce to znát všechny související procesy s marketingovou strategií. A hlavně, nejedná se pouze o jeden deadline projektu – například: tento cíl bude splněn přesně za dva měsíce. Ale měl by se udělat podrobný plán jednotlivých procesů, jejich časová dotace včetně osob, které ten proces budou řešit.

Praktická ukázka

Uvažujme příklad:

Je potřeba zvýšit návštěvnost výročního firemního večírku pro klienty o 150%. K dosažení tohoto cíle bude použit navíc email marketing na 300 našich klientů, sponzorů a dobrovolníků. 

Splňuje výše uvedené zadání SMART strategii? Obsahuje toto zadání vše potřebné k tomu, aby došlo ke splnění cíle?

S:

Jak je výše uvedné zadání specifické? Víme koho chceme pozvat a kolik lidí má být pozváno? Ano – chceme pozvat sponzory, partnery a případně dobrovolníky na akci. Víme taky, že chceme rozeslat 300 pozvánek.

M:

Jak lze měřit a vyhodnocovat výkon marketingové kampaně? Víme, že chceme 150% účast – podle toho pak můžeme vyhodnotit, zda kampaň byla úspěšná nebo ne.

A:

Je splnění cíle možné? Zde těžko říci – ale v teorii byznys plán ví, že v těchto 300 pozvánkách jsou rezervy, takže ano – cíl je s rezervou splnitelný.

R:

Je kampaň relevantní? Může být. Například – během firemního večírku bude firma představovat nový produkt nebo chce zkrátka šířit brand awarness.

T:

Obsahuje časový limit? Alespoň víme, že se jedná o výroční firemní večírek, který má datum dost pravděpodobně stejné – řekněme například 1. prosince.